Card 3 trung kế, 8 máy nhánh hỗn hợp - NEC SL2100
G
G